Vedtægter

 

Vedtægter

FOR ANDELSSELSKABET JYLLINGE LYSTBÅDEHAVN A.M.B.A.

Disse vedtægter er forelagt og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 1996, med efterfølgende ændringer i §§ 6 og 13 ved den ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2007, ændringer af §§ 5 og 20 ved den ekstraordinære generalforsamling den 11. februar 2009 samt ændringer i § 15, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. februar 2011. Vedtægtsændringer til § 5 og § 20 vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 8. februar 2012. Diverse vedtægsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 15. januar 2013 samt den ekstraordinære generalforsamling den 7. februar 2013.

Som følge af kommunesammenlægningen er Gundsø kommune ændret til Roskilde kommune.

§ 1

Selskabets navn er Andelsselskabet Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. Dets hjemsted er 4040 Jyllinge.

§ 2

Selskabets formål er at drive Lystbådehavnen i Jyllinge med tilhørende fællesfaciliteter på og ud for matr. nr. 13 lz, Jyllinge by og sogn.

Som andelshaver kan optages personer, der ønsker at have deres båd liggende i Jyllinge Lystbådehavn.

Der udstedes nye andele i det omfang, der etableres nye bådpladser i havnen.

§ 3

Ingen andel har særlige rettigheder, jf. dog § 17. Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sin andel indløse helt eller delvist. Andele kan kun overdrages til personer, der godkendes af bestyrelsen som andelshavere.

§ 4

Andelsbeviserne er ikke omsætningspapirer. Såfremt et andelsbevis er bortkommet, er ejeren berettiget til, ved at henvende sig til bestyrelsen, at få udstedt nyt andelsbevis.

§ 5

Selskabets årlige ordinære generalforsamling afholdes i Jyllinge – i januar måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på Havnens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt via almindelig post og være bestyrelsen i hænde inden den 1.12. i året før generalforsamlingen. Disse forslag vil blive fremlagt på Havnens hjemmeside sammen med indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter bestyrelsesbeslutning eller efter en skriftlig anmodning – med beskrivelse af forslaget – fra mindst 1/3 af andelshaverne, bortset fra Vedtægterne §9.

Indkaldelsen hertil skal derefter udsendes pr. post af bestyrelsen inden 14 dage fra beslutningen eller anmodningens modtagelse, og skal være afholdt senest 4 uger efter indkaldelsen er udsendt.

Andelshavere kan ved henvendelse på Havnekontoret få udprintet indkaldelser, forslag, regnskaber, beretninger m.v.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget

4.1 Bestyrelsens forslag til regulering af kontingent

4.2 Fastsættelse og vedtagelse af kontingent

5. Valg af formand

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 

 

7. Valg af en første og en anden suppleant

8. Valg af to revisorer

9. Valg af revisorsuppleant

10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andelshavere

11. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt mindst 10 andelshavere kræver det.

§ 8

Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling. Stemmeafgivningen kan ske ifølge skriftlig fuldmagt til en andelshaver. Antal af fuldmagter til en andelshaver kan maximalt være 5.

§ 9

På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der stilles af bestyrelsen eller er rettidigt fremsendt til denne, eller ændringsforslag til lovligt stillede forslag. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede personligt eller ved befuldmægtigede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af andelshaverne ikke tilstede på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling, jvf. §5, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af deltagere i den ekstraordinære generalforsamling.

Til vedtagelse af beslutning om selskabets opløsning kræves, at mindst ½ delen af andelshaverne er til stede personligt, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10

Referat fra generalforsamlingen indføres i protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 11

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Formanden vælges for 1 år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt. Suppleanter overtager afgående bestyrelsesmedlemmers anciennitet.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, evt. delvist bestående af andelshavere udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet hjælp.

Alle udbetalinger skal attesteres af formanden og et medlem af bestyrelsen. Ved formandens fravær attesteres af kasserer og et medlem af bestyrelsen.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter Havnereglement. Bestyrelsen fastsætter senest i januar måned

udlejningsafgifterne for det aktuelle regnskabsår. Kontingent forfalder til betaling 1. februar det

pågældende år.

Andelshavere og andre, der har fået anvist plads til en båd, er forpligtet til at have denne

ansvarsforsikret. Gyldig kvittering skal på forlangende vises havnefogeden. Eventuelle skader på 3. part er Jyllinge Lystbådehavn uvedkommende.

§ 14

Selskabet tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. Ved formandens fravær tegnes selskabet af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 15

Revision af Selskabets regnskaber foretages af to på den ordinære Generalforsamling valgte interne revisorer. Disse behøver ikke at være andelshavere.

Årsrapport fremlægges på Andelsselskabets Generalforsamling.

Der indsendes ikke regnskaber til Erhvervs & Selskabsstyrelsen til offentliggørelse, men derimod indsendes Undtagelseserklæring i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 4.

§ 16

Selskabets regnskabsår er fra den 1.10. til den 30. 9.

§ 17

Enhver andelshaver har ret til at få anvist liggeplads til en båd, når dennes bredde ikke overstiger den bredde, der er noteret i andelsbeviset, og båden i øvrigt kan sejle i havnen. Både, hvis dybdegang/længde begrænser deres manøvredygtighed til midterbassinet, kan kun anvises plads efter forhåndstilsagn fra bestyrelsen. Optagning/udsætning af både, der p.g.a. længde/bredde eller vægt ikke kan betjenes med havnens lift/mastekran m.m. er havnen uvedkommende.

Bestyrelsen kan sælge tillægsbredder, hvis der er mere plads i havnen, end andelshaverne tilsammen er berettiget til, og når andelshaveren har behov herfor. Tillægsbredder betales kontant til en af bestyrelsen fastsat pris.

Der kan noteres bredder fra og med 2,60 m til og med 3,60 m med 10 cm interval.

Bestyrelsen kan udleje tillægsbredder for et år ad gangen, hvis andelshavernes rettigheder ikke fuldt ud er udnyttet. Bestyrelsen fastsætter prisen for denne leje.

§ 18

Såfremt selskabets drift måtte give overskud skal overskuddet primært anvendes til vedligeholdelse og reetablering af havnen, sekundært til nedsættelse af andelshavernes årlige havneafgift. Eventuelt overskud kan ikke udloddes.

§ 19

En andelshavers ret til en bådplads er personlig, jf dog § 3.

Andelshaveren kan således ikke udleje pladsen.

§ 20

Såfremt en andelshaver påfører selskabet omkostninger ved f.eks. anmeldelse til offentlige myndigheder eller lignende og efterfølgende ikke får medhold, kan andelshaveren pålægges af bestyrelsen at dække de af selskabet herved afholdte omkostninger.

Såfremt en andelshaver groft overtræder Vedtægter, Havnereglement eller på anden måde handler til skade for selskabets omdømme eller økonomi, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, efter at vedkommende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde.

En ekskluderet andelshaver er ikke berettiget til at have fartøj liggende i havnen, på havnens område eller i øvrigt kunne benytte havnens faciliteter. En ekskluderet andelshaver er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være til stede og udtale sig.

§ 21

For selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne kun med de indtegnede andelsbeløb.

§ 22

Såfremt selskabet opløses, skal Roskilde kommune være berettiget til uden vederlag at overtage alle selskabets aktiver mod at tilsvare gælden, herunder den indbetalte andelskapital. Såfremt kommunen ikke ønsker dette, skal selskabet likvideres, idet aktiverne skal søges afhændet bedst muligt. Et eventuelt overskydende likvidationsprovenu udbetales til andelshaverne i forhold til deres andelsbredde. Til at forestå en likvidation skal af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udnævnes en likvidator, der ikke behøver at være andelshaver.

Denne paragraf kan kun ændres med samtykke fra Roskilde kommune.

Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. - Strandpromenaden 6 - 4040 Jyllinge - Tlf.: +45 46 78 93 48

CVR 31 99 85 14

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk