Havnereglement

Download som PDF klik her

Jyllinge d. 4. januar 2022

Dette havnereglement er udfærdiget efter fremsendelse til trafikstyrelsen d. 4 1 2022.

Havnen ejes af Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed har andelsselskabet ansat en havnefoged samt en havnefogedassistent.

Havneområde (matr. 13lz):

a. Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater:

1) 55º44,726233’N 12º05,663500’E (N-lige molehoved)

2) 55º44,718000’N 12º05,664667’E (S-lige molehoved).

Se i øvrigt plan.

Havnekort


b. Det til havnen hørende landområde er begrænset mod øst af Strandpromenaden og mod syd i en ret linie fra Strandpromenaden til den sydligste del af sydmolen, og mod nord af nordligste del af nordmolen langs vandet til skelpæle via grønt område til Strandvejen.

Ordensbestemmelser:

For overholdelse af orden gælder Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bilag 1) med følgende tilføjelser:

Enhver bådejer skal have sin båd ansvarsforsikret. Kvittering skal på forlangende fremvises til havnefogeden. Dette er også gældende for både/joller der trailes og søsættes fra slæbested.

Havnefogeden foretager fordeling af ligge- og vinteropstillingspladser i havnen, og enhver bruger af havnen er pligtig til at følge havnefogedens anvisninger i forbindelse med tildeling af pladser.

Alle både og joller på havnens land- og søområde skal være forsynet med en gyldig årsmærkat. Joller (maks. 2,75 m. X 1,50 m.) og andre lette både skal anbringes på det dertil indrettede område efter havnefogedens anvisning. Joller og andre lette både må kun undtagelsesvis og med havnefogedens tilladelse fortøjes i havnen.

Ingen både på land må henstå med master uden havnefogedens tilladelse.

Bådstativer skal være af en sådan kvalitet at de ikke udgør en fare. Havnefogeden kan til enhver tid afvise brug af stativer af dårlig stand eller kvalitet.

Ved søsætning og bådoptagning påhviler det bådejeren at der er det nødvendige mandskab til stede.

Servicekajen må kun benyttes til korte ophold. Fartøjet skal være bemandet, så det hurtigt kan flyttes, og området skal forlades hurtigst muligt. Særtilfælde aftales med havnefogeden.

Der må kun søsættes både fra servicekajen/moleanlæg efter aftale med havnefogeden.

Mastekranen må ikke anvendes til personløft – i øvrigt henvises til gældende opslag på kranen for brug heraf.

Havnen skal altid besejles med langsomst mulige styrefart, der ikke må overstige 3 knob.

Afbrænding af affald på havnens område er forbudt.

Spildolie, maling, metal, akkumulatorer, glas og andre miljøfarlige væsker og materialer skal afleveres i de dertil indrettede tønder, som er placeret ved eller i den blå container.

Både må kun sandblæses på land efter aftale med havnefogeden og på anvist plads. Det påhviler bådejer at sørge for at afrensningsmidler holdes indenfor anvist plads. Al affald skal bortskaffes af bådejeren. Der henvises iøvrigt til Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (Bilag 1).
Fiskeredskaber må ikke henlægges på broer eller på havneområdet, og fiskeaffald må ikke henkastes i havnen.
Fortøjninger må ikke efterlades på broerne, så de er til gene for den gående trafik.

Bukke og stativer skal være forsynet med andelsnummer. Havnefogeden kan flytte og anbringe bukke og stativer på en egnet plads på havnens område. Løsdele m.v. skal fjernes fra havnens område eller spændes fast til ejerens stativ så det ikke er til gene ved flytning og må ikke rage ud over stativets grundareal.

Både må kun fast beboes med bestyrelsens tilladelse. Installationer på broer, herunder parabolantenner og lign. er ikke tilladt.

For både beliggende på land gælder det, at el opkobling til Havnens el system, kun må finde sted, når bådejeren
befinder sig i båden eller i dens umiddelbare nærhed.

For både beliggende i vand gælder det, at der må kun tilsluttes varmeapparater, affugtere eller lignende, med
havnefogedens forud givne tilladelse, og kun mod særskilt betaling.

Den bevægelige ledning skal være i én længde uden samlinger, og der skal anvendes en H 07RN-F ledning med et minimum tværsnit på 1,5 kvadrat mm (det der betegnes som CEE gummi/neoprenledning, 3x1,5 med CEE stik i begge ender). Dette gælder både på broer samt på land.

Hunde skal altid føres i snor indenfor havneområdet, og evt. ”efterladenskaber” skal fjernes omgående.

Almindelig henvendelse til havnefogeden skal ske i kontortiden.

Havnefogedens anvisninger skal altid følges.

Enhver bruger af havnen er pligtig at medvirke til, at der på alle områder hersker god orden i havnen.

Overholdes reglerne ikke gælder strafbestemmelserne i Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (Bilag 1)og i Andelsselskabets vedtægter.

Bestyrelsen samt havnefogeden for Jyllinge Lystbådehavn

 

NB:     Opmålingsmetoder og Definitioner:          'Klik her'

 

Bilag 1

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.
Det individuelle ordensreglement skal henvise til »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«.
Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.
1. Generelle bestemmelser
1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.
1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.
1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.
1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.
2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.
2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.
2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).
2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.
2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.
2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.
2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.
2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.
2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.
2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.
2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.
2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.
2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.
2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.
2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.
2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren.
Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.
2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.
3. Optagning, reparation, brændstof m.m.
3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende. 3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.
3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.
3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.
3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.
4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser.
4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.
4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.
4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.
4.3.1 Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
4.3.2 Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
4.3.3 Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.
4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.
4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".
4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.
4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:
a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.
c) Fiskeri.
d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
f) Placering af husbåde.
g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.
4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.
4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.
4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.
5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser
5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.
Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.
5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.
5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.
5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.
5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.


1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk